Loading...

Общи условия

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат взаимоотношенията между „ВАС Про“ ООД като продавач на стоки и/или предоставящ услуги за изпълнение на СМР, наричано за краткост „ПРОДАВАЧ“ и потребителите на стоки и услуги, наричани за краткост „КЛИЕНТ“.

(В сила от 26.01.2017 г.)

   I. Поръчка, приемане на поръчката

1. Всички поръчки (заявки) за доставка на стоки или услуги, в т.ч. за изпълнение на СМР, се считат за валидни само и единствено ако са потвърдени от официален представител на „ВАС Про“ ООД. 

2. Заявки за покупка на стоки налични в склада на ПРОДАВАЧА се изпълняват веднага. В случай, че желаната стока не е налична, с КЛИЕНТА се договаря срок за доставка.

3. Заявки за производствo на изделия (профили) по чертеж на КЛИЕНТА се приемат само в писмен вид – лично, по факс, електронна поща и др.. Ако поръчка (заявка) е направена по телефон, впоследствие задължително се изисква да бъде потвърдена документално. При изрично настояване от КЛИЕНТА за подаване на заявката по телефон, то отговорност за грешки се носят само и единствено от него. В чертежа на изделието КЛИЕНТЪТ трябва да впише недвусмислено, ясно и четливо размерите с мерни единици. КЛИЕНТЪТ следва да уточни вид и дебелина на материала, вид и цвят на покритието, лице на профила. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност при неуточнени спецификации от страна на КЛИЕНТА. 

4. Изпълнение на СМР се извършва след подписване на Договор. ПРОДАВАЧЪТ представя в Оферта единичните цени за видовете работи по приблизителни количества. Окончателното плащане става след подписване от представители на КЛИЕНТА и ПРОДАВАЧА на Протокол за приемане на извършените СМР и КСС с окончателните количества. 

   II. Срокове за изпълнение (доставка)

5. Срокът на изпълнение на всякакъв вид заявка/поръчка започва да тече от заплащането на договорен аванс или проформа фактура. Срокът за изпълнение на всяка заявка/поръчка е индивидуален и се договаря от страните за всяка поръчка.

6. Заявки за доставка на стоки налични на склад се изпълняват незабавно при наличие на упълномощено лице на КЛИЕНТА.

7. Определените срокове за доставка на стоки, които не са налични са приблизителни и тяхното неспазване не може да бъде основание за отмяна на поръчка или за претенции за неустойка или обезщетение.

8. При неизпълнение на поръчка поради форсмажорни обстоятелства, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да отмени напълно или частично поръчката и да възстанови направените плащания. В този случай не може да бъде търсена отговорност за неизпълнение на поръчката.

9. Под „форсмажорни обстоятелства“ по смисъла на настоящите ОУ следва да се разбира: война, стачка, епидемия, природно бедствие, разпореждания на компетентни държавни и общински органи, вследствие на което са препятствани доставките на суровини и материали или е прекратен транспорта, електроснабдяването или други логистични причини, злополуки и др.

   III. Предаване и приемане на стоките/услугите

10. Стоките се предават само на упълномощени представители на КЛИЕНТА.

11. При предаване на стоки на КЛИЕНТ задължително се оформя приемо-предавателен документ (протокол, складова разписка и т.н) относно количеството на стоките/услугите, който задължително се подписва от представител на КЛИЕНТА. При наличие на подписан от КЛИЕНТА складов документ се счита, че стоката е с необходимото качество и количество. 

12. При продажба на стоки от склада на ПРОДАВАЧА приемо-предавателният документ се съставя в момента на натоварването им. 

13. При доставка на стоки до склад/обект на КЛИЕНТА приемо-предавателният документ се съставя в момента на разтоварването им. Водачът на МПС действа като представител на ПРОДАВАЧА и подписва приемо-предавателния документ. Водачът на МПС не участва при разтоварване на стоката.

14. При доставка на стоки с куриерска служба, разходите за транспорт са за сметка на КЛИЕНТА. По време на транспортирането всички рискове са за сметка на КЛИЕНТА.

15. Собствеността върху стоките преминава върху КЛИЕНТА в момента на плащане на цената, като риска от повреждането и/или погиването им преминава върху КЛИЕНТА от момента на натоварването им от склада на ПРОДАВАЧА.

16. За заявени и непотърсени стоки повече от 1 месец ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, дори и същите да са предварително платени.

   IV. Цени и начин на плащане

17. Всички цени на стоки са обявени на електронната страница на ПРОДАВАЧА www.vaspro.bg. Цените са единични, без ДДС, франко склада на ПРОДАВАЧА.

18. Всички цени, включително тези, които ПРОДАВАЧA взема предвид при изготвяне на офертите за СМР, са валидните в момента на отправяне на офертата и важат в срока на валидност на офертата. Ако в по-късен момент настъпи сериозна промяна в някой от ценообразуващите фактори, ПРОДАВАЧЪТ има право да актуализира цените в съответствие с тази промяна.

19. Всички плащания се извършват с включен ДДС.

20. Нашите фактури са платими и изискуеми в гр. София, с падеж датата на издаване на съответната фактура, освен в случаите, когато е предвидено авансово плащане за потвърждаване на поръчка или в писмен договор. В случаите на договорено отложено плащане за падеж се счита датата на издаване на документа с добавени дните на отложеното плащане.

21. Всички цени в издаваните фактури следва да се приемат като цени в Евро, като ПРОДАВАЧЪТ фактурира левовата им равностойност съгласно централния курс на БНБ към датата на издаване на фактурата. Независимо от предходното, при плащане КЛИЕНТЪТ дължи левовата равностойност по централния курс на БНБ в деня на плащането.

22. В случай на промяна на централния курс на лева спрямо Еврото преди извършване на плащането, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да коригира едностранно левовата равностойност в съответствие с предходната точка.

23. В случай на просрочване на падежа частично или напълно на която и да е фактура, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 0,1% върху неплатената сума за всеки ден забава до окончателното изплащане. Неустойката се начислява и фактурира от ПРОДАВАЧА в последния работен ден от всеки месец. При постъпване на суми от КЛИЕНТА дължимите суми са погасяват по следния ред: разноски, неустойки, главница.

   V. Гаранции и рекламации

24. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че предлаганите стоки и услуги отговарят на изискванията за качество и нямат скрити дефекти при тяхното производство или изпълнение.

25. Количествени рекламации се предявяват от КЛИЕНТА в момента на приемане на стоката.

26. Отговорността на ПРОДАВАЧА се ограничава до тази, предоставена от неговите доставчици / производители на стоките. 

27. Отговорността на ПРОДАВАЧА се ограничава до стойността на стоката или услугата. 

28. В случай на рекламация ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото на преценка да замени стоката, да възстанови получената сума или да се споразумее с КЛИЕНТА за отстъпка от цената.

29. При констатиране на дефекти по закупена стока, КЛИЕНТЪТ няма право на претенции за обезщетение за пропуснати ползи и вреди.

30. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъци в резултат от неправилно използване, неправилно съхранение на стоките или каквато и да било употреба в разрез с изискванията на производителя, предвидената употреба или приложимите строителни стандарти.

31. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъци в резултат от излагане на продуктите на агресивна среда (висока киселинност, влажност и температура, радиация, корозивни субстанции и др.), ако това не е било посочено в заданието.

32. При производство на индивидуални детайли ПРОДАВАЧЪТ произвежда продукт в съответствие със спецификациите от заявката на КЛИЕНТА, а КЛИЕНТЪТ носи цялата отговорност за влагането на продукта в строителния обект и изпълнението на основните изисквания към строежите.

33. В съответствие с Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ за Въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, за изпълнени СМР (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, ПРОДАВАЧЪТ осигурява гаранция 5 (пет) години; за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години, а в агресивна среда – 3 (три) години. За проявени недостатъци след изтичане на съответния 3 / 5 годишен срок ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност.

34. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недостатъци в резултат от външна намеса и увреда на изпълнени СМР или доставени изделия.

35. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за щети по монтирани улуци и водосточни тръби, получени в резултат на обледенявания.

36. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за разлики в цвета на полиестерното покритие при производство на детайли от различни партиди ламарина или от една партида, но монтирани по различно време.

37. В случай на предявяване на рекламация за недобро качество на стоките/услугите ПРОДАВАЧЪТ прави запис в ОД НК-19, съгласно СУК EN ISO 9001:2008. 

   VI. Заключителни разпоредби

38. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.vasroofing.com, заедно със съобщение за промените.

39. КЛИЕНТЪТ приема настоящите ОУ с подписването на издадена фактура от ПРОДАВАЧА. Тези Общи условия отменят всички предишни устни и писмени договорености и обещания между страните, с изключение на писмените Договори.

40. Всички спорове между ПРОДАВАЧ и КЛИЕНТ, възникващи от деловите контакти между тях, се решават чрез споразумение. В случаите, когато такова не може да бъде постигнато, спорът се отнася към компетентния съд в гр. София, Р. България.